Elektromagnetische inductiemetingen als prospectietechniek voor de reconstructie van middeleeuwse landschappen in het Vlaamse kustgebied

TitelElektromagnetische inductiemetingen als prospectietechniek voor de reconstructie van middeleeuwse landschappen in het Vlaamse kustgebied
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2007
AuteursSimpson, D, Lehouck, A, Van Meirvenne, M, Bourgeois, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang30
Begin en eindpagina's200-204
Trefwoordenprospectietechniek, Ugent, vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis
Samenvatting

Inleiding
De toepassing van deze meer technische vorm van prospectie is in Vlaanderen erg beperkt.
In het laatste deccenium zijn de technische aspecten er niet alleen sterk op vooruitgegaan, maar heeft men zich ook gerealiseerd dat allerlei factoren de interpretatie beïnvloeden. Eén enkel experiment kan daarom geen uitsluitsel gevn over de rendabiliteit van een bepaalde sensor. Een vergelijkende studie dringt zich dan ook op voor de Vlaamse archeologie.
Electromagnetische metingen : doel en methode
In 2006 werd in samenwerking met de Vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de UGent onderzoek verricht in westelijk Zeews-Vlaanderen naar de bruikbaarheid van de methode voor middeleeuwse landschaps- en nederzettingspatronen in lage kustgebieden. Er werden in dit kustlandschap 4 locaties geselecteerd voor een uitgebreid onderzoek. De interpretatie en meetresultaten zijn telkens complementair aan gedocumetneerd archeoloigasch, historisch en bodemkundig onderzoek.Vervolgens kon verder onderzoek plaatsgrijpen aan de hand van aaanvullende handboringen. In de toekomst wordt de methode ook op enkele sites in andere landschapsentiteiten uitgetest, ondermeer in zandig Vlaanderen en in het zandleemgebied.
Enkele resultaten
Recent interdisciplinair onderzoek : site Ruschevliet nabij Schoondijke, voormalige curtis, oorsprong 12de eeuw, verdween tijdens Tachtigjarige oorlog (1566-1648). De ontdekking van deze belangrijke site is te danken aan een combinatie van verschillende methoden. Resultaten van de elektromagnetisch metingen verbluffend - omvang en aard zeer groot site met walgracht , toegang, verdwenene middeleeuwse landindeling, gebouwstructuren
Metingen op enkel sites uit volle en late middeleeuwen ten noorden van oostburg geven eveneens spectaculaire resultaten. De sites liggen in een volledig georganiseerd 17de eeuws landschap , de huidige Groote Henricuspolder (1638). Ook hier kon de interpretatie ondersteund worden door een intensief en complementair archeologisch onderzoek.
Voorlopige evaluatie en conclusies.
Voordelen :
-grote oppervlakten in detail opgemten , geeft een ruimtelijk overzichtsbeeld met hoge resolutie
- sensor niet invasief, geen beschadiging
- zowel elektrische geleidbaarhied als magnetische susceptibiliteit tegelijkertijd opgemeten, meer info
- sensor zeer geschikt om ruimtelijke bodemverstoringen in kaart te brengen zodat gedetailleerd ondrzoek zoals proefsleuven en opgravingen, veel gerichter uitgevoerd kan worden
- naast antropogenen ingrepen detecteert de sensor ook zeer goed natuurlijke sporen
Zoals elke prospectiemethode is een interpretatie van de sporen niet eenvoudige zonder complementair onderzoek. In de toekomst zal nog meer aandacht worden besteed aan het onderscheiden en determineren van natuurlijke bodempatronene en kunstmatige patronen

Citation KeySimpson:2007a
VerantwoordelijkeVAMEELS